Algemene voorwaarden

Ondernemingsgegevens :

Shoe-Lux NV.
Geelsebaan 10-12
3980 Tessenderlo
[email protected], tel. 013/661120, www.shoelux.com en/of www.shoelux.be
BTW nr. BE 0435 301 257
IBAN BE 83235047346015


Artikel 1. Algemene bepalingen

DE E-Commerce website van Shoe-Lux NV., met maatschappelijke zetel te geelsebaan 10-12, 3980 Tessenderlo, BTW BE 0435 301 257 RPR Hasselt (hierna Shoe-Lux genoemd) biedt haar klanten de mogelijkheid om schoenen online te kopen.

Artikel 2. Prijs

Alle prijzen zijn steeds incl. BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Indien leverings-,reservatie- of administratieve koste worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven.

Artikel 3. Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de E-Commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Shoe-Lux niet. Shoe-Lux is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gebonden tot een middelenverbintenis. Shoe-Lux is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet-of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te alle tijde worden aangepast of ingetrokken door Shoe-Lux.
Shoe-Lux kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4. Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment online aan te kopen.
De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant zijn bestelling heeft ingevoerd en verzonden. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de opgegeven leverplaats.
De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijze :
Bancontact, Maestro, Mastercard en Visa.

Artikel 5. Levering

Voor al de zendingen werken we samen met BPost. De verzendkosten voor de leveringen van de producten bedragen, onder voorbehoud van wijzingen ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen :

Leveringen in BeNeLux : gratis
                                                       
Leveringen in andere landen binnen de Europese Unie : 10 €

De leveringstermijn voor producten binnen de Benelux is 2 werkdagen, voor de rest van Europa 5 werkdagen. Shoe-Lux zal er alles aan doen om deze leveringstermijn aan te houden. Beide partijen aanvaarden echter dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan voormelde richttermijn.

Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de klant. en kunnen geen aanleiding geven tot extra kosten (zoals de kost voor het opnieuw aanbieden van de producten). In geval van fouten in de adresgegevens van de bestemmeling kan Shoe-Lux in ieder geval niet aansprakelijk gesteld worden voor de onmogelijkheid om bestelde producten te leveren. Gevallen van overmacht waardoor Shoe-Lux ontheven wordt van zijn leveringsplicht : oorlog, brand, staking, ongevallen en onmogelijkheid tot bevoorrading. In dat geval wordt de klant wel terugbetaald. De terugzending is op kosten van de klant.

Conform de wet op de handelspraktijken valt verlies en/of beschadiging van een besteld product ten laste van Shoe-Lux. De klant is wel verantwoordelijk voor het nakijken van de ontvangen goederen. Bij eventuele beschadiging kan terubetaling of vervanging enkel geschieden na het onmiddelijk terugsturen bij ontvangst. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Shoe-Lux was geboden.

Artikel 6. Eigendomsrecht

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van de gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Shoe-Lux. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Shoe-Lux te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou kunnen leggen.


Artikel 7. Herroepingsrecht.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Shoe-Lux.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag :

"waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt."

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Shoe-Lux NV. geelsebaan 10-12, 3980 Tessenderlo, [email protected], 013/661120 via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Shoe-Lux NV. heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Shoe-Lux NV. geelsebaan 10-12, 3980 Tessenderlo. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Shoe-Lux zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Bij schoendozen is het belangrijk dat ze onbeschadigd aankomen.

De schoendoos dient dus in een andere doos te worden verzonden of verpakt te worden in verpakpapier.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Shoe-Lux alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, exclusief de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Shoe-Lux op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en de goederen op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres : Shoe-Lux
                      Geelsebaan 10-12
                      3980 Tessenderlo

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Shoe-Lux geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Shoe-Lux betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd,aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.


Artikel 8: Privacy

Shoe-Lux respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Shoe-Lux heeft dus geen toegang tot uw paswoord.


We zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gebruikerscommunicaties (materiaal, informatie, suggesties, ideeën, concepten, knowhow, technieken, vragen, opmerkingen of anderecommunicaties die u op enigewijze op deze website plaatst), al dan niet lasterlijk, onzedelijk, of anderszins, of in strijd met het auteursrecht, privacyrecht of eniganderrecht. We behouden het recht voor omgebruikerscommunicaties die naar onze mening ongepast of onacceptabel materiaal bevatten te verwijderen.


Artikel 9: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Shoe-Lux om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.


Artikel 10: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Shoe-Lux. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Shoe-Lux kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de Klant van deze nieuwe Voorwaarden.


Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Hasselt bevoegd.